Kerk en parochie

Op 28 oktober 2019 overleed in het OLVrouw Ziekenhuis in Aalst zuster Eliane. Zij werd 93 jaar. Tussen 1966 en 2010 verbleef zij in het klooster van Serskamp en was jarenlang leerkracht en directrice van de vrije basisschool. De uitvaart heeft plaats op zaterdag 2 november 2019 om 11u15 in de Sint-Denijskerk te Serskamp. Er ligt in de kerk een rouwregister ter ondertekening. Je vindt de rouwbrief hier.

Een beknopte geschiedenis van het kerkgebouw


De huidige parochiekerk van Serskamp is een driebeukige, neogotische kerk naar ontwerp van priesterarchitect Jan-August Clarysse. De eerste steenlegging had plaats op 29 mei 1856. De kerk is, evenals de vroegere parochiekerk, toegewijd aan de H. Dionysius (feestdag 9 oktober). De H. Dionysius werd ook vereerd in het klooster van Tussenbeke. De H. Dionysius was bisschop van Parijs waar hij de marteldood stierft. Hij wordt aanroepen tegen de hoofdpijn.

Er is reeds sprake van een kerk te Serskamp in een bul van 29 juli 1147, waarbij paus Eugenius II de goederen van de abdij van Drongen bevestigd en onder zijn bescherming neemt. Een jaar later werden de altaarrechten van Serskamp aan de abdij van Drongen afgestaan om hier een klooster te stichten. Hierdoor was het klooster verplicht de kerk te onderhouden en de pastoor en de koster te vergoeden. Dit onderhoud liet regelmatig heel wat te wensen over. Bij Keizerlijk Decreet van 17 maart 1783 werden heel wat kloosters afgeschaft. Ook het klooster viel onder deze maatregel en op 6 mei 1783 werd het edict van afschaffing officieel mede gedeeld. Door de afschaffing van het klooster van Tussenbeke moesten enkele noodzakelijke aanpassingen doorgevoerd worden in het bestuur van de parochie van Serskamp. Sinds de 12de eeuw waren het klooster en de parochie onafscheidelijk verbonden, maar nu het klooster, dat de proosdij waarnam, kwam te verdwijnen moest voor het pastoorsambt een oplossing gezocht worden. Er werd nabij de parochiekerk een nieuwe woonst voor de pastoor gebouwd daar de pastoor niet langer de kloosterkerk maar wel de parochiekerk van Serskamp moest bedienen.

Alhoewel het klooster moest instaan voor het onderhoud van de kerk liet dit onderhoud meestal te wensen over. In het begin van de 17de eeuw was de kerk danig vervallen doch dank zij de tussenkomst en een gift van de aartbisschop van Mechelen, Jacobus Boonen, werd zij terug hersteld zodat zij tegen het einde van die eeuw terug in orde was. Begin 19de eeuw was het verval evenwel zodanig erg dat tot nieuwbouw werd besloten. De gemeenteraad keurde in zijn zitting van 4 april 1855 het voorstel tot het bouwen van een nieuwe kerk goed. De oude bouwvallige kerk werd in 1856 gesloopt en de nieuwe kerk, een ontwerp van priester Clarysse, destijds onderpastoor, in Wingene, werd op 28 juni 1858 ingewijd.


Toekomst  Sint-Denijskerk


De toekomst van onze kerk als religieus gebouw blijft behouden. Het dekenaal plan dat in 2015 werd goedgekeurd, voorzag dat de kerk in 2018 zou onttrokken worden aan de eredienst. Na overleg  en gezien de vele reacties op dit plan werd dit nu bijgestuurd. De Sint-Denijskerk blijft als   open kerk behouden.Er is nog ruimte voor uitvaarten , huwelijken en vieringen eigen aan de lokale gemeenschap. De kerk blijft open als stille ruimte waar plaats is voor gebed en bezinning.  Dit is een positieve wending aan dit dossier. Dank zij vele vrijwilligers is de kerk elke dag toegankelijk en wordt de bloemenversiering elke week  aangepast. Er is ook altijd aangepast muziek in de kerk. De Sint-Denijskerk is   ook lid van Open Kerken.

Er is een  restauratiedossier goedgekeurd voor het interieur, de verwarming, de elektriciteit en de gals-in-lood ramen.  Het is nog wachten op de vastlegging van de premie voor de werken kunnen starten. Ik hoop dat dit snel gebeurd, maar het zal allicht 2018-2019 worden. In dit dossier is voorzien dat de kerk ook voor andere, passende activiteiten zal kunnen gebruikt worden. In eerste instantie zal de elektriciteit aangepast en vernieuwd worden. Het keuringsverslag gaf aan de deze in slechte, zo niet , in een gevaarlijke staat is.

Daar de goedkeuring van de premie op zich laat wachten waren wij genoodzaakt een aantal dringende werken uit te voeren. De loopbruggen op de kerkzolder werden geplaatst waardoor de zolder goed toegankelijk is. De toestand van de elektriciteit was dermate slecht en door de keuringsinstantie afgekeurd, dat ook deze volledig vernieuwd werd. En nu is het wachten op de premie. In het meerjarenplan van de kerkfabriek is voorzien dat de werken zouden uitgevoerd worden in 2021, 2022 en 2023. Momenteel blijft het wachten op de ministrieele handtekening. Ondertussen schuiven de werken op.

Er werd ondertussen ook een tweede restauratiedossier opgestart. De dakbedekking is in slechte staat en moet dringend vernieuwd worden. Het dossier in klaar om ingediend te worden zodat de werken volgend jaar kunnen uitgevoerd worden. Door de invoering van een nieuwe premiebesluit door de Vlaamse overheid zou het dossier sneller goedgekeurd worden.


Toegankelijkheid kerkgebouw

De Sint-Denijskerk is elke dag vrij toegankelijk tussen 9 en 17 uur. Er is cameratoezicht.

Een ganse groep vrijwilligers zorgt er voor dat de kerk open is en dat er aangepaste versiering is. Elk jaar komen we met deze groep samen om de werking te evalueren en afspraken te maken. Wenst je ook deel uit te maken van dit team en er zo voor te zorgen dat de kerk open blijft, geef gerus een seintje. Dit kan via het contactformulier op deze site.


 Erfgoedsprokkel

In samenwerking met het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen werd op 9 okober 2020 een erfgoedsprokkel over de Sint-Denijskerk van Serskamp voorgesteld. Deze erfgoedsprokkel is een gids voor de bezoeker aan de kerk. Verschillende objecten worden er in beschreven met telkens enkele wetenswaardigheden erbij. Het biedt de bezoeker de kans om op die manier meer te weten te komen over de kerk en haar geschiedenis. De erfgoedsprokkel ligt gratis ter beschikking in de kerk en kan ook gratis gedownload worden via deze link


Kerkraad Sint-Denijskerk.

De kerkraad bestaat wettelijk gezien uit 5 leden: voorzitter, secretaris, penningmeester en twee leden, aangevuld met de door de bisschop aangestelde vertegenwoordiger. De kerkraad is verantwoordelijk voor de materiĆ«le organisatie van de eredienst. Met andere woorden hij moet ervoor zorgen dat de vieringen kunnen doorgaan. Om de drie jaar wordt een deel van de kerkraad vernieuwd. Iedereen kan zich kandidaat stellen mits aan de volgende voorwaarden voldaan wordt: 18 jaar oud, in de gemeente (Wichelen) wonen en gelovig zijn. 

De kerkraad van Serskamp bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: Paul Matthijs

Secretaris: Johan Van de Walle

Penningmeester: William De Dyn

Leden: Christine Van Ghysegem - Jena-Marie Van Wesepoel

Vertegenwoordiger aangesteld door het bisdom: Raymond Van Peteghem


Kerkenbeleidsplan

Er is een kerkenbeleidsplan noodzakelijk voor een goed beleid mogelijk te maken, zowel voor de gemeentelijke oveheid als voor de kerkfabriek zelf. Minister Bourgeois, indertijd bevoegd, vaardigde in 2011 een nota uit: Visie voor onze parochiekerken. De tekst van deze nota vind je hier.

Voor de Sint-Denijskerk werd al in 2013 een toekomstvisie ontwikkeld. De tekst van deze visie vind u door hiet te klikken.

Een eerste kerkenbeleidsplan voor de gemeente Wichelen werd op 10 juni 2017 opgemaakt en nadien door de verschillende overheden aanvaard. Klik hier voor dit kerkenbeleidsplan.

In okotber 2018 organiseerde de kerkfabriek in Serskamp een "Volksraadpleging" over de toekomst van de Sint-Denijskerk. Er werden heel wat formulieren ingevuld.

In 2025 moet er een door de verschillende kerkfabrieken een nieuw MJP opgesteld worden. De basis van dit MJP moet het kerkenbeleidsplan zijn dat maximaal 6 maand oud is. Door het CKB werd al 16 maart 2023 een aangepast plan opgemaakt. Deze laatste versie vind je hier

Momenteel is het CKB, samen met de gemeeente, het IOED en de parochie bezig dit kerkenbeleidsplan op te stellen. De voorlopige versie vind u hier.Meimand, Mariamaand